Integritetspolicy

automatiskt utkast 2

Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för mig. I denna sekretesspolicy förklarar jag vilka personuppgifter jag samlar in från mina användare och hur jag använder dem. Jag uppmuntrar dig att läsa dessa villkor noggrant innan du lämnar dina personuppgifter på denna webbplats. De som är över tretton år kan registrera sig på https://driventjej.se som användare utan föregående medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare. För de som är under tretton år krävs samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för behandlingen av deras personuppgifter. personuppgifter. I inget fall kommer uppgifter som rör den yrkesmässiga, ekonomiska situationen eller andra familjemedlemmars integritet att samlas in från den minderårige utan deras samtycke. Om du är under tretton år och har besökt denna webbplats Du får inte registrera dig som användare utan att meddela dina föräldrar.På denna webbplats respekteras och tas hand om användarnas personuppgifter. Som användare ska du veta att dina rättigheter är garanterade. Jag har ansträngt mig för att skapa ett säkert och pålitligt utrymme och det är därför jag vill dela med mig av mina principer angående din integritet:

 • Jag begär aldrig personlig information om det inte verkligen är nödvändigt för att ge dig de tjänster du behöver.
 • Jag delar aldrig personlig information om mina användare med någon, förutom för att följa lagen eller om jag har ditt uttryckliga tillstånd.
 • Jag använder aldrig dina personuppgifter för något annat ändamål än det som uttrycks i denna sekretesspolicy.

Det bör noteras att denna integritetspolicy kan variera beroende på lagstiftningskrav eller självreglering, så användare rekommenderas att besöka den regelbundet. Det kommer att vara tillämpligt i händelse av att användare väljer att fylla i ett formulär för något av deras kontaktformulär där personuppgifter samlas in.

driventjej.se har anpassat denna webbplats till kraven i organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter (LOPD), och kunglig förordning 1720/2007, av den 21 december, känd som utvecklingsförordningen för LOPD . Den överensstämmer också med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer (RGPD), samt lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI).

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter

 • Ansvarigs identitet: driventjej.se
 • E-post: [email protected]
 • Aktivitet: Anslutning till tjänster och produkter från tredje part

För syftet med bestämmelserna i den ovannämnda allmänna dataskyddsförordningen kommer de personuppgifter som du skickar till mig via webbformulären att få databehandling av "Webbanvändare och -prenumeranter".

För behandlingen av mina användares data implementerar jag alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som fastställs i gällande lagstiftning.

Principer jag kommer att tillämpa på din personliga information

Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer jag att tillämpa följande principer som överensstämmer med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen:

 • Principen om laglighet, lojalitet och transparens: Jag kommer alltid att kräva ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål som jag kommer att informera dig om i förväg med absolut öppenhet.< /li>
 • Princip för dataminimering: Jag kommer endast att begära data som är absolut nödvändiga i förhållande till de syften för vilka jag behöver den. Det minsta möjliga.
 • Princip för begränsning av bevarandeperioden: uppgifterna kommer inte att bevaras längre än nödvändigt för behandlingens syften, beroende på syftet kommer jag att informera dig om motsvarande bevarandeperiod, i fallet med prenumerationer kommer jag med jämna mellanrum att granska mina listor och ta bort de poster som har varit inaktiva under en längre tid.
 • Principen om integritet och konfidentialitet: Dina uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att de garanterar adekvat säkerhet för personuppgifter och garanterar konfidentialitet. Du bör veta att jag vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller felaktig användning av mina användares data av tredje part.

Hur fick jag dina uppgifter?

Personuppgifterna som jag behandlar i driventjej.se kommer från:

 • Kontaktformulär
 • Kommentarer på bloggen

Vad har du för rättigheter när du ger mig dina uppgifter?

Vem som helst har rätt att få bekräftelse på om driventjej.se behandlar personuppgifter som rör mig eller inte.

Intresserade personer har rätt att:

 • Begär tillgång till personuppgifter som rör den berörda parten
 • Begär rättelse eller radering
 • Begär begränsning av din behandling
 • Opponera sig mot behandlingen
 • Begär dataportabilitet

Intresserade parter kan åtgå till sina personuppgifter, samt begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när bl.a. av skäl är uppgifterna inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan de berörda parterna begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall jag bara kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. driventjej.se kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk. Som intressent har du rätt att få de personuppgifter som berör dig, som du har tillhandahållit mig och i ett strukturerat format, av allmänt bruk och mekanisk läsning, och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig när:

 • Behandlingen är baserad på samtycke
 • Uppgifterna har tillhandahållits av den intresserade personen.
 • Behandlingen utförs på automatiserade sätt.

Genom att utöva din rätt till dataportabilitet har du rätt att få personuppgifter överförda direkt från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Berörda parter kommer också att ha rätt till ett effektivt rättsligt skydd och att lämna in ett krav hos kontrollmyndigheten, i detta fall den spanska dataskyddsmyndigheten, om de anser att behandlingen av personuppgifter som berör dem bryter mot förordningen.

I vilket syfte behandlar jag dina personuppgifter?

När en användare ansluter till denna webbplats, till exempel för att kommentera ett inlägg, skicka ett mejl till ägaren, prenumerera eller göra ett avtal, lämnar de personuppgifter som driventjej.se ansvarar för. Den informationen kan inkludera personuppgifter som din IP-adress, namn, fysisk adress, e-postadress, telefonnummer och annan information. Genom att tillhandahålla denna information ger användaren sitt samtycke till att hans information samlas in, används, hanteras och lagras av https://driventjej.se, endast enligt beskrivning i det juridiska meddelandet och i denna integritetspolicy.

I driventjej.se finns olika system för att fånga in personuppgifter och jag behandlar informationen som lämnas av intresserade personer med följande syfte för varje fångstsystem (formulär):

 • Kontaktformulär: Jag begär följande personuppgifter: Namn, E-post, för att svara på kraven från användare av https://driventjej.se. Jag kan till exempel använda dessa uppgifter för att svara på din förfrågan och svara på alla tvivel, klagomål, kommentarer eller farhågor du kan ha angående informationen på webben, tjänsterna som tillhandahålls via webben, behandlingen av dina personuppgifter, frågor angående de lagtexter som ingår på webbplatsen, samt alla andra frågor du kan ha som inte omfattas av avtalsvillkoren.
  • Jag informerar dig om att uppgifterna du ger mig kommer att finnas på servrarna till BANAHOSTING (leverantör till driventjej.se) USA.
 • Anmälningsformulär för bloggkommentarer: För att kommentera blogginlägg https://driventjej.se krävs att användaren registrerar sig genom detta formulär. I det här fallet begär jag följande personuppgifter: Namn, E-post, När användaren registrerat sig kan användaren göra så många kommentarer som de vill och svara på ovanstående.
  • Jag informerar dig om att uppgifterna du ger mig kommer att finnas på servrarna till BANAHOSTING (leverantör till driventjej.se) USA.

Det finns andra ändamål för vilka jag behandlar dina personuppgifter:

 • För att säkerställa efterlevnad av användarvillkoren och tillämplig lag. Detta kan inkludera utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper denna webbplats att garantera konfidentialitet för de personuppgifter som den samlar in.
 • För att stödja och förbättra tjänsterna som erbjuds av denna webbplats.
 • Annan icke-identifierande data samlas också in som erhålls genom vissa cookies som laddas ner till användarens dator när man surfar på denna webbplats, vilket jag beskriver i cookiepolicyn.
 • För att hantera sociala nätverk. driventjej.se kan ha närvaro på sociala nätverk. Behandlingen av uppgifterna som utförs av personer som blir följare i de sociala nätverken på de officiella sidorna på https://driventjej.se kommer att styras av detta avsnitt. Samt för de användningsvillkor, integritetspolicyer och åtkomstbestämmelser som tillhör det sociala nätverket som är lämpligt i varje fall och som tidigare accepterats av användaren av driventjej.se. Den kommer att behandla dina uppgifter i syfte att korrekt hantera din närvaro på det sociala nätverket, rapportera aktiviteter, produkter eller tjänster från driventjej.se. Samt för alla andra ändamål som reglerna för sociala nätverk tillåter. Jag kommer inte i något fall att använda profilerna för följare på sociala nätverk för att skicka reklam individuellt.

I enlighet med bestämmelserna i den allmänna europeiska dataskyddsförordningen (RGPD) 2016/679 kommer driventjej.se att ansvara för behandlingen av motsvarande uppgifter. Användare av webben och prenumeranter.

driventjej.se, säljer, hyr ut eller överför inte personuppgifter som kan identifiera användaren och kommer inte heller att göra det i framtiden till tredje part utan föregående medgivande. I vissa fall kan dock samarbeten göras med andra professionella, i de fallen kommer samtycke att krävas från användare som informerar om samarbetspartnerns identitet och syftet med samarbetet. Det kommer alltid att utföras med de strängaste säkerhetsstandarderna.

Legitimation för behandlingen av dina uppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är: samtycke.

För att kontakta eller lämna kommentarer på denna webbplats krävs samtycke med denna integritetspolicy.

Det potentiella eller kommersiella erbjudandet av produkter och tjänster är baserat på det samtycke som begärs, utan att i något fall återkallande av detta samtycke villkorar genomförandet av prenumerationsavtalet.

Datakategori

De datakategorier som behandlas är identifierande data.

Särskilt skyddade datakategorier behandlas inte.

Hur länge kommer jag att behålla dina uppgifter?

De angivna personuppgifterna kommer att bevaras:

 • Till dess att den raderas av den berörda parten.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

Många verktyg som jag använder för att hantera dina uppgifter är kontrakterade av tredje part.

För att tillhandahålla tjänster som är strikt nödvändiga för utvecklingen av verksamheten delar https://driventjej.se data med följande leverantörer under deras motsvarande integritetsvillkor:

Google Analytics: en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett Delaware-företag vars huvudkontor ligger på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa https://driventjej.se att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av https://driventjej.se (inklusive din IP-adress) kommer att överföras direkt och lagras av Google på servrar i USA.

Hosting: BANAHOSTING, INC, med hemvist i Spanien. Mer information på: http://www.banahosting.com/ (BANAHOSTING, INC). BANAHOSTING, INC behandlar uppgifterna för att kunna utföra sina hostingtjänster åt driventjej.se

Webbplattform: Automattic Inc., med hemvist i USA. Mer information på: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. behandlar uppgifterna för att kunna utföra sina webbplattformstjänster till driventjej.se

Navigering

Genom att surfa på https://driventjej.se kan icke identifierbar data samlas in, vilket kan inkludera IP-adresser, geografisk plats (ungefär), en registrering av hur tjänsterna och sajterna används och annan data som inte kan användas för att identifiera användare. Bland de icke-identifierande uppgifterna finns också de som är relaterade till dina surfvanor genom tredjepartstjänster. Denna webbplats använder följande tredjepartsanalystjänster:

 • Google Analytics

Jag använder denna information för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om min användarbas som helhet.

Sekretess och datasäkerhet

https://driventjej.se åtar sig att använda och behandla användarnas personuppgifter, med respekt för deras sekretess och att använda dem i enlighet med dess syfte, samt att uppfylla sin skyldighet att spara dem och anpassa alla åtgärder för att förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna webbplats innehåller ett SSL-certifikat. Det är ett säkerhetsprotokoll som säkerställer att din data färdas helt och säkert, det vill säga överföringen av data mellan en webbserver och användare, och feedback, är helt krypterad eller krypterad.

https://driventjej.se kan inte garantera internetnätverkets absoluta ogenomtränglighet och därför kränkning av data genom bedräglig åtkomst till dem av tredje part.

När det gäller behandlingens konfidentialitet kommer driventjej.se att säkerställa att alla personer som är auktoriserade av driventjej.se att behandla klientens uppgifter (inklusive dess personal, medarbetare och leverantörer), kommer att omfattas av lämplig konfidentialitet (antingen en avtalsenlig eller juridisk skyldighet).

När en säkerhetsincident inträffar, vid realisering av driventjej.se, måste den underrätta Kunden utan onödigt dröjsmål och ska i rätt tid lämna information relaterad till Säkerhetsincidenten när den blir känd eller när Kunden rimligen begär det.

Informationens noggrannhet och sanning

Som användare är du ensam ansvarig för sanningshalten och riktigheten av de uppgifter du skickar till https://driventjej.se, vilket fritar driventjej.se, från allt ansvar i detta avseende.

Användare garanterar och ansvarar i alla fall för noggrannheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls, och åtar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i kontakt- eller prenumerationsformuläret.

Godkännande och samtycke

Användaren förklarar sig ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, acceptera och samtycka till behandlingen av dem av driventjej.se på det sätt och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Återkallelse

Det samtycke som ges, både för behandlingen och för överföringen av uppgifterna från de berörda parterna, kan när som helst återkallas genom att meddela det till driventjej.se i de villkor som fastställs i denna policy för utövande av ARCOs rättigheter . Denna återkallelse kommer inte i något fall att vara retroaktiv.

Ändringar i sekretesspolicyn

driventjej.se förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller jurisprudens, såväl som till branschpraxis. I sådana fall kommer driventjej.se att meddela ändringarna som införts på denna sida i rimlig tid innan de implementeras.

Företagspost

I enlighet med LSSICE utför https://driventjej.se inte SPAM-praxis, så det skickar inte kommersiella e-postmeddelanden som inte tidigare har begärts eller godkänts av användaren. Följaktligen har användaren i vart och ett av formulären på webben möjlighet att ge sitt uttryckliga samtycke till att ta emot nyhetsbrevet, oavsett vilken kommersiell information som specifikt efterfrågas.

I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, förbinder sig https://driventjej.se att inte skicka kommunikation av kommersiell karaktär utan att korrekt identifiera dem.

Go up