Hur skriver man en argumenterande text?

Argumenterande texter handlar om att åskådliggöra och driva igenom ett argument. Det är viktigt att vara tydlig och strukturerad när man skriver en argumenterande text, eftersom läsaren ska kunna följa resonemanget och se sambanden mellan ens argument och slutsatsen.

För att skriva en argumenterande text behöver man först och främst ha ett tydligt ämne att skriva om. Efter det är det viktigt att formulera en tes, det vill säga en slutsats som man vill argumentera för. Sedan gäller det att bygga upp sitt resonemang runt tesen, vilket innebär att man måste ta upp argument för och emot tesen för att visa att man har granskat ämnet från alla håll. Till sist är det viktigt att sammanfatta och summera argumenten, så att läsaren får en tydlig bild av vad man har skrivit.

Table
  1. Hur ska man börja ett argumenterande tal?
  2. Hur ska ett argumenterande tal se ut?
  3. Hur ska man argumentera?
    1. I vilken ordning ska man ha sina argument?

Hur ska man börja ett argumenterande tal?

När man ska börja ett argumenterande tal kan det vara bra att ha en plan. Först och främst måste man veta vilket syfte talet har, och sedan ska man tänka igenom vilka argument som kan understötta ens syfte. Det är också viktigt att specificera vilka åsikter man har, och att förbereda sig på att motargument kommer att dyka upp. När man har alla argument och åsikter samlade kan man börja tala, och även om det inte alltid går som man tänkt sig är det viktigt att hålla sig till sin plan och inte låta sig distraheras av motargument.

Hur ska ett argumenterande tal se ut?

Ett argumenterande tal ska innehålla en tydligt presenterad position, argument och en avslutande konklusion. Positionen ska vara strukturerad och övertygande, argumenten korrekta och relevanta, och konklusionen väl underbyggd.

Hur ska man argumentera?

Argumentation är ett centralt begrepp inom filosofi och juridik. Begreppet är också viktigt inom andra vetenskapliga områden, som psykologi, där det handlar om hur människor resonerar och tar ställning till olika frågor. I filosofin studeras argumentationen som ett sätt att lösa problem, och juridiken använder argumentation för att fastställa rättigheter och skyldigheter. I psykologin handlar det om att förstå hur människor drar slutsatser och väljer mellan olika alternativ.

LÄS  Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Argumentationen bygger på att en part, A, har ett påstående, det vill säga en åsikt, och den andra parten, B, har ett motpåstående. Part A vill visa att påståendet är sant, och part B vill visa att motpåståendet är sant. I det här sammanhanget är det inte så viktigt vilket påstående som är sant, utan det viktiga är att visa att ett påstående är sant.

För att visa att ett påstående är sant måste part A visa att det finns ett argument för påståendet. Detta argument ska visa att påståendet är sant, och det kan göras på olika sätt. Det vanligaste är att part A visar att påståendet har stöd av empiri, det vill säga det kan bevisas med hjälp av observationer. Part A kan också visa att påståendet har stöd av logik, det vill säga det är en riktig slutsats av ett antal påståenden.

Det är också viktigt att part A visar att motpåståendet inte har något stöd. Detta kan göras på olika sätt, men det vanligaste är att part A visar att motpåståendet inte har något empiriskt stöd. Part A kan också visa att motpåståendet inte har något logiskt stöd, det vill säga det är en felaktig slutsats av ett antal påståenden.

I vilken ordning ska man ha sina argument?

Argumentationsteori handlar om hur man ska presentera och försvara sina argument. Det finns olika teorier om hur man ska göra, men det finns också en generell ordning som är vanligt förekommande. Den vanligaste ordningen är:

1. Inledning

2. Presentera ditt argument

3. Förklara ditt argument

4. Visa att ditt argument är sant

5. Visa att ditt argument är relevant

6. Till sist, avsluta ditt argument

Argumenterande texter är ett effektivt sätt att förmedla information och åsikter. Genom att använda sig av klart formulerade argument och logiska resonemang kan man övertyga läsaren om sin åsikt. För att skriva en argumenterande text är det viktigt att ha en tydlig idé, att strukturera texten på ett effektivt sätt och att använda sig av korrekta och väl underbyggda argument.

Go up