Vad betyder lss

LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är en lag som trädde i kraft 1994. Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen ger rätt till stöd och service som ska hjälpa personer med funktionsnedsättning att få tillgång till goda livsvillkor och möjlighet att delta i samhället.

Lagen omfattar även personer med psykiska funktionsnedsättningar, autism eller utvecklingsstörning. För att få stöd och service enligt lagen måste en person ha en funktionsnedsättning som är bestående och omfattande och som medför att personen inte kan tillgodose sina behov av stöd och service på egen hand. Personen måste också ha ett stort behov av stöd och service som inte kan tillgodoses genom hjälp från anhöriga eller andra närstående.

Lagen omfattar även personer som har en funktionsnedsättning som kan medföra att den drabbade personen inte kan tillgodose sina behov av stöd och service på egen hand. Dessa rättigheter omfattar bland annat rätt till boende, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning och rehabilitering.

LSS är ett viktigt verktyg för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Genom att följa lagen kan personer med funktionsnedsättning få den stöd och hjälp som de behöver för att kunna leva ett gott liv.

Slutsatsen som kan dras är att LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som är en svensk lag som innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. LSS är ett viktigt verktyg för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få tillgång till den hjälp och stöd de behöver.

LÄS  Vad är burrata

Vad är LSS?

...

Go up